Annual Action Plan
Active Archive
# Title Start Publish Date    End Publish Date      FileSize    Action
1 Annual Action Plan NOS 2022-23 9 May 2022 31 Mar 2023 297.26 KB View
2 ACTION PLAN FOR PM-DAKSH (PRADHAN MANTRI DAKSHTA AUR KUSHALTA SAMPANN HITGRAHI) YOJANA-2022-23 19 Apr 2022 31 Mar 2023 564.35 KB View